વરસાદ પછીનો ઉઘાડ

ગીત : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

Posted on: નવેમ્બર 22, 2011

પ્હાડ ધ્યાન ધરીને બેઠા
બુધ્ધ નામના સપના જાણે સ્હેજ વરીને બેઠા
પથ્થર જેવા પથ્થર થઈને પિગળવાનું આવ્યું
ઝરણાઓને તરછોડ્યા તો સાંભળવાનું આવ્યું
ખુદને એવો સવાલ પૂછે – શું કરીને બેઠા ?

 પ્હાડ ધ્યાન ધરીને બેઠા

આંખોમાં અવકાશ સદીનું સ્તબ્ધ બની  ઝાંકે છે
એવું લાગે વૃધ્ધ બિચારો છાપાઓ વાંચે છે
કંઇ આવ્યું નહિ  લખચોર્યાશી ફરી ફરી ને બેઠા

પ્હાડ ધ્યાન ધરીને બેઠા

2 Responses to "ગીત : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’"

આંખોમાં અવકાશ સદીનું સ્તબ્ધ બની ઝાંકે છે
એવું લાગે વૃધ્ધ બિચારો છાપાઓ વાંચે છે
કંઇ આવ્યું નહિ લખચોર્યાશી ફરી ફરી ને બેઠા

પ્હાડ ધ્યાન ધરીને બેઠા
સ રસ
યાદ
આશનો અવકાશ જ્યાં પણ શૂન્ય છે એ પ્રેમ છે
જીવનમાં જ્યારે ચૌદિશે છલકાય છે ખુશી,
આંસુ બનીને આંખમાં મલકાય છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


  • નથી
%d bloggers like this: